geotehnika.com

geotehnika.com

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Postupak legalizacije

Osnovni uvjet za ozakonjenje bespravnog ili protupravnog objekta je ishođenje
Rješenja o izvedenom stanju.


Procedura i potrebni dokumenti ovise o vrsti nezakonito izgrađene građevine

•    Zahtjevna zgrada - iznad 400m² ukupne brutto površine
•    Manje zahtjevna zgrada - ispod 400m² ukupne brutto površine
•    Jednostavna zgrada - ispod 100m² ukupne brutto površine
•    Pomoćna zgrada - do 50m² tlocrtne površine pod uvjetom da je u funkciji osnovnog objekta koji je legalan.

 

Legalizacija objekta preko 400m²


Objekti iznad 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legalizaciji iz 2012. u kategoriju "Zahtjevne zgrade". U zahtjevne zgrade ubrajaju se još i poljoprivredni objekti preko 1000m² i zgrade javne namjene bez obzira na njihovu ukupnu površinu. Radi se dakle o ukupnoj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legalizira nadogradnja tada se ona pribraja ostalom legalnom dijelu zgrade. Jednostavno rečeno legalizacija  nadogradnje od npr. 60m² na stambeni objekt od  350m² iziskuje izradu dokumentacije za preko 400m² odnosno zahtjevnu zgradu.
Dokumenti potrebni za legalizaciju zahtjevne zgrade:
•    tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom arhitektu
•    izjava ovlaštenog inženjera građevine da zgrada ispunjava bitan zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima vremena kada je zgrada izgrađena ili današnjim propisima
•    tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom inžinjeru geodezije u slučaju da zgrada nije katastarski evidentirana kako je izvedena. U suprotnom dovoljne su kopije katastarskog plana.
Za zgrade javne namjene svih veličina uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je još dostaviti izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inžinjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da zgrada ispunjava  zahtjeve sigurnosti korištenja i zaštite od požara prema odgovarajućim propisima.


Legalizacija objekta do 400m²


Objekti ukupne brutto površine manje od 400m² i veće od 100m² uvršteni su u prema Zakonu o legalizaciji iz 2012. u kategoriju "Manje zahtjevna zgrada". Tu se ubrajaju još i poljoprivredni objekti ukupne brutto površine manje od 1000m². U slučaju legalizacije nadogradnje ista se računa tako da se njena površina pribroji na ostatak objekta koji je već legalan. Npr. za legalizaciju nadogradnje od 50m²  na objekt od 80m²  potrebno je izraditi dokumentaciju za Manje zahtjevnu zgradu, odnosno zgradu iznad 100m², a manje od 400m².  U tome slučaju iako se radi dokumentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje između ostalog razlika prije i poslije nadogradnje, doprinosi prema državi i naknada za legalizaciju plaćaju se samo za nezakoniti nadograđeni dio.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za legalizaciju je sljedeća:

•    tri primjerka snimke izvedenog stanja izrađene od strane ovlaštenog arhitekte ili ovlaštenog inženjera građevinarstva
•    tri primjerka geodetskog snimka ovjerenog od strane ovlaštenog inžinjera geodezije u slučaju da zgrada nije katastarski evidentirana kako je izvedena. Ako je zgrade katastarski evidentirana dovoljne su tri kopije katastarskog plana.


Legalizacija objekata do 100m²

Objekti ukupne brutto površine manje od 100m² i objekti poljoprivredne namjene do 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legalizaciji iz 2012. u kategoriju "Jednostavna zgrada".

Dokumentacija za legalizaciju jednostavne zgrade:

•    iskaz površina i obračunske veličine zgrade, broj etaža i visina zgrade, te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, izrađeno od ovlaštenog inženjera arhitekture ili ovlaštenog inženjera građevinarstva.
•    tri primjerka geodetskog snimka izrađenih od ovlaštenog inženjeru geodezije u slučaju da zgrada nije katastarski evidentirana kako je izvedena. Ako je zgrade katastarski evidentirana dovoljen su kopije katastarskog plana.
•    foto dokumentacija svih pročelja zgrade,
•    iskaz podatak za obračun naknade za legalizaciju, izrađen od ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inžinjera građevinarstva


Legalizacija pomoćnog objekta

Prema Zakonu o legalizaciji iz 2012. pomoćni objekti odnosno pomoćne zgrade definiraju se kao zgrade jedne etaže tlocrtne površine manje od 50m² u funkciji osnovne zgrade koja je već legalna.

Zahtjevu za legalizaciju pomoćne zgrade potrebno je priložiti:
•    tri primjerka kopije katastarskog plana
•    akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

Postupak legalizacije pomoćne zgrade ne zahtjeva izradu tehničke dokumentacije ovlaštenih arhitekata, geodeta ili inženjera građevinarstva

Za legalizaciju pomoćnog objekta ne plaćaju se komunalni i vodni doprinos već samo naknada za legalizaciju i to u jedinstvenom iznosu od 500kn.