geotehnika.com

geotehnika.com

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

POJMOVI

 

Što je to nezakonito izgrađena zgrada?

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Zakon o „legalizaciji“) smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske do 21. lipnja 2011. godine.
 

Legalizacija

Legalizacija se može provesti za sve građevine ili dijelova građevina građenih bez građevinske dozvole u razdoblju od 15. veljače 1968. do 21. lipnja 2011. godine.

Za građevine starije za koje se dokaže da su izgrađene prije 15. veljače 1968. godine nije potrebna građevinska dozvole.
Prema zakonu o legalizaciji trebaju se legalizirati i sve zatvorene lođe i balkoni, hodnici koji su postali dio stambene jedinice u zgradama, kao i sve prigrađene i proširene prostorije u obiteljskim kućama, gospodarske zgrade, šupe i garaže.

Postupak legalizacije

Osnovni uvjet za ozakonjenje bespravnog ili protupravnog objekta je ishođenje
Rješenja o izvedenom stanju.
Procedura i potrebni dokumenti ovise o vrsti nezakonito izgrađene građevine

•    Zahtjevna zgrada - iznad 400m² ukupne brutto površine
•    Manje zahtjevna zgrada - ispod 400m² ukupne brutto površine
•    Jednostavna zgrada - ispod 100m² ukupne brutto površine
•    Pomoćna zgrada - do 50m² tlocrtne površine pod uvjetom da je u funkciji osnovnog objekta koji je legalan.


Što je to legalizacija zgrade?

Legalizacija zgrade je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira. Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
 

Zašto je potrebno legalizirati zgradu?

Legalizacija je potrebna zbog brisanja zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola ako je zgrada ucrtana u katastru. Ukoliko zgrada (objekt) nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja, neće se moći naslijediti zgrada niti zemljište na kojem je sagrađena, dok se ista ne sruši.

 

Što je sve potrebno za legaliziranje zgrade?

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda                    
tri primjerka arhitektonskog snimka  
elaborat o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti
uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovoga Zakona (ako je potrebno)
dokaz o pravu građenja (gruntovni izvadak ili drugi dokaz vlasništva)