Autor Tema: Zaštita na radu  (Posjeta: 2958 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline data

  • Sr. Member
  • ****
  • Postova: 38
  • Karma: 0
Zaštita na radu
« : Listopad 18, 2012, 08:25:58 prijepodne »
2.ZAŠTITA NA RADU
1) Udaljenosti WC-a (unutra, van)? Duzine hodnika do stubista za evakuaciju?
Udaljenost WC na gradilištu
- 100 m unutar objekta
- 200 m izvan objekta
Broj nužnika
za 30 muškaraca (20 žena) ? po 1 kom, Visina nužnika 2m površine 1,9*1,2m

2) koje gradevine ne trebaju inspekciju rada i ne trebaju dozvolu?
3) Elaborat zaštite na radu? (zasto, cemu sluzi)
Projektantski elaborat zaštite na radu daje prikaz svih tehničkih rješenja (uočene opasnosti i štetnosti, lokacija objekta i prometnice, radni prostori i komunikacije, instalacije, protupožarna zaštitu, konstrukcija i materijali, osvjetljenje i ozračenje, zaštita od buke i dr.) za primjenu odgovarajućih pravila zaštite koja neka građevina mora zadovoljavati kada bude u funkciji

Investitor ili projektant je obvezan uz glavni projekt dostaviti elaborat zaštite na radu
4) Izlazna vrata?
Krilo izlaznih vrata ne smije biti uže od 70 cm niti šire od 1,20 m.
Izlazna vrata za nuždu se moraju otvarati prema van.
Izlazna vrata za nuždu ne smiju biti zaključana ili drugačije blo?kirana tako da ih bilo koja osoba u nuždi može lako i brzo otvoriti.
Klizna ili okretna vrata ne smiju se koristiti za izlaze u nuždi.
7) Osvjetljenost, prirodna umjetna?
Pri osiguranju dovoljne količine svjetla, moramo u obzir uzeti vizualne zahtjeve čovjeka za obavljanje dotičnog posla. Prikladno osvjetljenje, relativan je pojam, jer rasvjeta koje bi bila dobra za jednu vrstu posla ne mora biti prikladna za neki drugi posao
Umjetna rasvjeta
- može proizvesti veće nejednakosti u osvjetljenju od onih koje se pojavljuju u prirodi. Naprimjer, pri noćnoj vožnji, dolazi do velike nejednakosti u razini svjetla kada vozač promatra cestu, u susret mu dolazi vozilo s upaljenim svjetlima. Postotak svjetla reflektiranog od neke površine je konstantna i kako se mijenja prirodna razina svjetla, tako se proporcionalno mijenja i količina reflektiranog svjetla od neke površine. S druge strane, umjetna rasvjeta može biti neravnomjerno raspoređena i dobro osvijetliti željenu radnu površinu, ali zajedno sa ostalim drugačije osvijetljenim površinama može stvoriti problem za osobe koje često moraju koristiti više različito osvijetljenih radnih površina.
Obično, umjetno svjetlo u mnogo slučajeva može biti jače i superiorno prirodnom svjetlu i prednost mu je što se može po volji regulirati i usmjeravati na pojedina područja. Dobro osvijetljena okolina može se održavati bez obzira na vanjske prirodne uvjete.
8) Stepenice, visina sirina?
Ograda
Stabilna ograda i čvrsti rukohvati osiguravaju sigurnost kretanja na stepeništu. Stepenište do 1,5 m širine mora imati ogradu samo na jednoj strani dok šira stepeništa moraju imati ogradu na obje strane. Ukoliko su i djeca u kući, ograda mora biti tako koncipirana da je penjanje otežano ali i provlačenje.

Širina
Prema zakonu o građenju stepenice u stambenim objektima s najviše dva stana moraju prema normi 18065 imati širinu od najmanje 80 cm. Stepenice koje nisu nužno potrebne u zatvorenim stanovima zadovoljavaju norme i sa širinom od 50 cm. Svakako treba voditi računa o tome da stepenice moraju omogućiti primjerice transport namještaja ili nošenje bolesnika.
Širina stepenice također je vrlo važna jer se 28 cm smatra standardom za stubišta koja koristimo svakodnevno

Visina
Visina stepenica mora biti usklađena i jednaka za sve stube. Općenito je 17 centimetara
gornja granica iznad koje uspinjanje stubištem postaje fizički naporno i zamorno
Visina stepenica u građevinskim objektima namijenjenim za radne i pomoćne prostorije mora iznositi od 13 do 19 cm a širina gazišta od 26 do 36 cm zavisno o njihovoj namjeni.

Dužina
Dužina stepenica je ograničena. Stepenice moraju imati nakon 15 do 18 stepenika podest za odmor. Zbog opasnosti od pada se ekstremno kratke stepenice ,to znači pojedinačne stepenice ili stepenice sa samo 3 stepenika ne smiju postavljati u hodnicima.

9) privremena i zajednicka privremena gradilista?
10) Zaštitne mjere od ionizirajućeg zračenja? Zakon ili pravilnik?
Ionizirajuće zračenje jest elektromagnetsko i čestično zračenje, rendgensko
- Načelo opravdanosti
- Načelo optimalizacije
- Načelo ograničenja

- neionizirajuća zračenja jesu elektromagnetska polja i elektromagnetski valovi- ultrazvuk
11) Pravilnik o pomoćnim prostorijama?
Kako bi sačuvao sigurnost i zdravlje radnika poslodavac će se pobrinuti da:
? su prometni putevi do nužnih izlaza i izlazi prohodni cijelo vrijeme,
? se redovito obavlja tehničko održavanje mjesta rada i opreme i uređaja,
-  se mjesto rada, oprema i uređaji redovito čiste do propisane higijenske razine,
? se sigurnosna oprema i uređaji namijenjeni za sprječavanje ili uklanjanje opasnosti, redovito održavaju i provjeravaju.
Radne prostorije
Su prostorije u kojima se obavljaju proizvodni i drugi radni procesi
Pomoćne prostorije
Su prostorije koje služe za higijensko-sanitarne i druge potrebe osobama na radu.
Radna stanica
Je mjesto unutar građevine namijenjene za rad
Radno mjesto
Je prostor u građevinama namijenjen za smještaj radnih stanica ali i bilo koje mjesto unutar prostora pravne osobe do kojeg radnik ima pristup tijekom svog rada.
Radni prostor
Građevina mora osigurati:
1. stabilnost građevine u odnosu natehnološki proces rada,
2. stabilnost građevine u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje,
3. odvođenje atmosferskog taloga,
4. odvođenje difuzne pare, ako postoji opasnost od kondenziranja,
5. zaštitu od požara i eksplozije,
6. odvođenje štetnosti nastalih u procesu rada,
7. provjetravanje prostorija,
8. danje svjetlo,
9. toplinsku zaštitu,
10. zvučnu zaštitu,
11. zaštitu od vibracija,
12. sigurnost kretanja osoba i transportnih sredstava.
13) Strojevi i uređaji sa povećanim opasnostima rada? Tko moze radit na tim strojevima?
Pod strojevima i uređajima s povećanim opasnostima smatraju se naročito:

1.   dizalice nosivosti preko 10 KN,
2.   teretna dizala,
3.   industrijski transporteri,
4.   vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon,
5.   strojevi za obradu i preradu drveta,
6.   metala i sličnih materijala,
7.   mehaničke i hidrauličke preše,
8.   podizne platforme,
9.   kompresori,
10.   predtlačne i podtlačne komore,
11.   kotlovi za centralno grijanje,
12.   parni i vrelovodni kotlovi,
13.   strojevi i uređaji koji sadrže posude pod tlakom

Ministar nadležan za rad propisuje listu strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u sljedećim slučajevima:
?  prije njihovog stavljanja u uporabu, stroja/uređaja (novi ili rabljeni stroj),
?  najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe, (periodički svake dvije godine),
?  poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
?  prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena.
14) Tko mora dobit dozvolu za privremena gradilišta? (Investitor)
Privremena ili pokretna gradilišta označavaju svako gradilište na kojemu se izvode građevinski radovi

Mjesto rada je svako mjesto i prostor pod neposrednim ili posrednim nadzorom poslodavca na kojem se radnici moraju nalaziti ili do kojega moraju dolaziti tijekom rada.
Prijava gradilišta
Investitor je dužan prijaviti gradilište u slučaju:
? predviđenog trajanja radova dužeg od 30 radnih dana i na kojima radi istovremeno više od 20 radnika, ili
? na kojima je predviđen opseg radova od 500 osoba ? dana ili više

- Investitor je dužan najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na tom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz dostavu plana izvođenja radova.
- U slučaju izvođenja posebno opasnih radova prijava gradilišta se mora sačiniti bez obzira na trajanje radova i broj radnika koji izvode te radove.
- Prijava se ne mora podnijeti ako radovi traju kraće od 5 dana
Plan izvođenja radova
Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova.
Plan izvođenje radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisima.
Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova.
16) Posebni uvjeti zastite na radu?
a) Posebni uvjeti radnika:
1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina;
2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za rukovanje odnosnom vrstom strojeva ili uređaja;
3. zdravstveno stanje:
- zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), dubinski vid, uredno vidno polje,
- kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam
4. psihička sposobnost (zahtjevi): opća intelektualna razvijenost iznad nivoa koji se označava kao granični, a za radnike u pogonima u kojima može nastati požar, eksplozija ili iznenadni
17) Privremeno radilište
Isprave
- o obavljenim ispitivanjima strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Evidencije 
- o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način,
- zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada,
- opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi,
Plan o uređenju radilišta sadrži:
?   način obilježavanja odnosno osiguranja opasnih mjesta (opasne zone);
?   određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opasnost
?   način uređenja i izvođenja privremenih električnih instalacija;
?   vrstu i broj oruđa za rad s povećanim opasnostima;
?   planove i proračune za građenje i postavljanje skela, podupirača, razupirača i ograda;
?   način uređenja i održavanja prometnica;
?   određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja materijala;
?   način zaštite radnika od pada s visine ili u dubinu;
?   način osiguranja smještaja, prehrane i prijevoza radnika na radilište i sa radilišta;
?   način organiziranja pružanja prve pomoći i medicinske pomoći;
?   popis isprava, evidencija i uputa iz područja zaštite na radu, koja se moraju čuvati na radilištu.

18)  postupak prijave.

19)  Dokumenti koje treba imati na radilstu.
20) Koje uvjete treba ispuniti el. oprema na radilištu.
Električne instalacije, uređaji, oprema i postrojenja na gradilištima moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima. U pogledu zaštite na radu, ove instalacije, uređaji, oprema i postrojenja moraju odgovarati odredbama postojećih propisa o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na gradilištima. Krajnja trošila (strojevi uređaji) koji nisu izvedeni u dvostrukoj izolaciji a priključuju se na fazni napon (230/400V) moraju biti priključeni zaštitnim uređajem diferencijalne struje s nazivnom isklopnom strujom IAn < L30 mA.

Električni uređaji (razvodni ormari, sklopke, elektromotori i drugo) smješteni na slobodnom prostoru, moraju biti zaštićeni od atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uređaji za uključivanje i isključivanje pogonske struje moraju biti postavljeni u ormarima na pristupačnom mjestu i opremljenim za zaključavanje u isključenom položaju.

Priključni i razdjelni ormarići mogu biti od izolacijskog materijala ili metala. Preporuča se primjena ormarića od izolacijskih materijala. Ormarići moraju biti mehanički zaštićeni i to najmanje sa stupnjem zaštite IP 43, što znači da su zaštićeni od ulaska sitnih čestica većih od 1 mm i od kiše pod kutom od 60°.
21) Zavojito stepeniste
Zavojito stepenište u radnim i pomoćnim prostorijama može se postavljati samo u izuzetnim slučajevima.Zavojito stepenište mora biti projektirano i izvedeno tako da na najužem dijelu širina gazišta ne bude manja od 13 cm.Zavojito stepenište ne može se koristiti kao izlaz za slučaj evakuacije i spašavanja radnika.
22) Dužina evakuacijskog puta.
Najduži put iz neke prostorije u jednom požarnom sektoru do stepeništa ne smije biti duži od 30 m za objekte visine do 75 m, odnosno 20 m za objekte više od 75 m.

Izlazi i evakuacijski putovi moraju biti raspoređeni tako da udaljenost do izlaza od bilo koje točke prostora ne prelazi 35-40 m
Evakuacijski put mora biti širok najmanje 80 cm, uvijek slobodan i nezakrčen.

Evakuacija je izlaženje odnosno zbrinjavanje osoba iz ugrože?ne građevine ili dijela građevine, odnosno požarnog sektora, na siguran prostor ili na vanjski slobodni prostor

Evakuacijski ili izlazni put iz građevine čine posebno projektirani i izvedeni putovi koji vode od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora

23)  Kada Insp. rada ne sudjeluje u postupku izdavanja grad. dozvola.

25)  Trudnice, maloljetnici - Sto im mora osigurati poslodavac?
28) Svrha zaštite na radu
Cilj i svrha zaštite na radu, kao i propisa kojima se utvrđuju pravila ponašanja u tom području je poduzimanje mjera i radnji za spriječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.
29) Sustav pravila ZNR
Sustav pravila koja se primjenjuju u organiziranom provođenju zaštite na radu:
?   pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada;
?   pravila pri održavanju i ispitivanju sredstava rada;
?   pravila koja se odnose na sredstva rada i zaposlenike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi te duševnim i tjelesnim sposobnostima;
?   osposobljavanje i obavještavanje zaposlenika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajućeg stupnja zaštite na radu i zdravstvene zaštite;
?   suradnja na svim razinama od poslodavaca i zaposlenika, preko njihovih predstavnika i udruga do razine državnih ustanova i tijela;
?   zaštita zaposlenika, njihovih predstavnika i stručnjaka za zaštitu na radu

30)  Tko je odgovoran za primjenu ZNR

31)  Tko i zasto salje radnike na lijecnicki pregled

32)  Sredstva za rad s povecanim opasnostima
33) Pružanje prve pomoći
Poslodavac mora na gradilištu osigurati pružanje prve pomoći te osoblje koje je za to osposobljeno i koje može u svako doba pružiti prvu pomoć.
Poslodavac mora poduzeti mjere koje osiguravaju pružanje medicinske pomoći ozlijeđenim odnosno iznenada oboljelim radnicima hitnim odvoženjem u zdravstvenu ustanovu.

34)  Ispitivanje radnih prostora

35)  Isprave i evidencija ZNR

37)  Obveze radnika glede ZNR
38)  Elaborat ZNR

39)  Pravila i duznosti inspektora rada
40) Privremena radilišta
OPĆI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA NA GRADILIŠTU
1. Stabilnost i čvrstoća
2. Instalacije za distribuciju energije
3. Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi
4. Otkrivanje i gašenje požara
5. Provjetravanje
7. Temperatura
8. Prirodna i umjetna rasvjeta mjesta rada, prostora i prometnih putova na radilištu
9. Prva pomoć
10. Sanitarna oprema

41)  elaborat zastite na radu (najcesce pitanje), tko ga radi, sadrzaj
42) Posebni uvjeti rada
Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni koje mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu:
- dobi života;
- spola;
- stručnih sposobnosti;
- zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja
- psihofizioloških i psihičkih sposobnosti

Malodobnici ne smiju obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, ne smiju raditi noću i u prekovremenom radu
Poslodavci su dužni općim aktom utvrditi poslove s posebnim uvjetima rada i posebne uvjete
Poslovi s posebnim uvjetima rada su:
1. rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani
2. rukovanje i upravljanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon
3. upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon;
4. ronilački poslovi;
5. podizanje skela i postavljanje oplata i ograda pri izvođenju građevinskih radova;
6. izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom;
7. punjenje i paljenje mina;
8. poslovi vatrogasaca;
9. čuvanje ljudi i imovine vatrenim oružjem;

Poslovi pri kojima je radnik izložen buci koja premašuje gornju upozoravajuću vrijednost izloženosti od 87 dB(A) spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada.
Medicina rada
Utvrđuje da li je radnik SPOSOBAN za obavljanje poslova sa posebnim uvjetima rada
43) Strojevi s posebnim uvjetima
kombajni, buldožeri, bageri,dizalice
45) Sredstva ZNR
Poslodavac je dužan objekte namijenjene za rad i sredstva rada održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje zaposlenika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima,
- da su sredstva rada i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku u ispravnom stanju,
- ne smije staviti sredstva rada i osobna zaštitna sredstva ako nisu izrađena u skladu s propisima zaštite na radu i ako su neispravna,
- mora isključiti iz uporabe sredstva rada i osobna zaštitna sredstva na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

46) tko smije udaljiti ljude s gradilista i zasto ? Inspektor rada,
47) Svrha ZNR
Svrha ovoga Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša

48)  tko je dogovoran za nepravilnosti na gradilistu
49)  sto mora biti na gradilistu
50)  sredstva, opasnost (93.strana ili 93.clanak)
51) ZNR u Građevinarstvu
1.   uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat, koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sljedeće mjere:
2.   osiguranje granica gradilišta prema okolini;
3.   uređenje i održavanje prometnica određivanje mjesta uskladištenja građevnog materijala;
4.   izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala;
5.   način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja građevnog materijala i;
6.   način obilježavanja opasnih mjesta(opasne zone);
7.   način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni
8.   način zaštite od pada s visine ili u dubinu;
9.   određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika;
10.   mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu;
11.   izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu;
12.   organiziranje prve pomoći na gradilištu;
13.   Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv zarušavanja zemlje
14.   Svako potkopavanje je zabranjeno.
15.   Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop.
16.   Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib ne smije biti veći od 40%.

 
52)  parametri uvjeta rada
53)  uvjeti koje moraju zadovoljiti osobe koje rade
54)  privremene elektricne instalacije
55) Osnovne mjere ZNR - odnose se na sredstva rada
Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a naročito glede: opskrbljenosti sredstava rada zaštitnim napravama, osiguranja od udara električne struje, sprečavanja požara, osiguranja radne površine i radnog prostora, osiguranja puteva za prolaz, prijevoz i za evakuaciju zaposlenika, osiguranja čistiće, potrebne temperature, ograničenja brzine kretanja zraka, osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša, ograničenja buke i vibracije u radnom okolišu, osiguranja od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, te osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

 ?radna oprema? je:
? strojevi i uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati,
? skele i druga sredstva za povremeni rad na visini.
 ?opasno područje? je svako područje na radnoj opremi ili oko nje u kojem je radnik izložen opasnosti od ozljeda i oštećenja zdravlja;
 ?izloženi radnik? je radnik koji se nalazi u cijelosti ili djelomice u opasnom području radne opreme za vrijeme rada;

57)  inspektor rada
58)x Što je sigurnosna visina, a sto sigurnosna udaljenost?
59)x Na što treba obratiti pozornost pri projektiranju građevina za rad
60) Sredstva rada
Sredstvima rada smatraju se:
- objekti namijenjeni za rad s pripadajućim prostorijama(sanitarne prostorije, garderobe, prostorije za uzimanje obroka hrane, pušenje) i uređajima
- prijevozna sredstva željezničkoga, cestovnoga, pomorskog, riječnoga, jezerskog i zračnog prometa,
- strojevi i uređaji (osim strojeva i uređaja u užem smislu spadaju postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati),
- skele i površine s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću zaposlenici izvan objekata navedenih u točki 1. ovoga stavka, te druga sredstva rada koja se koriste prilikom obavljanja poslova.
61) x Obveze poslodavca prema zaposlenicima
62) Knjiga nadzora
Poslodavac je dužan voditi knjigu nadzora u koju upisuje svoje odluke:
- ovlaštenik poslodavca,
- stručnjak za zaštitu na radu iz članka 20. i 21 ovoga Zakona,
- ovlaštena fizička ili pravna osoba iz članka 91. i 92. ovoga Zakona,
- inspektor rada.
63) Odgovornost osobe za ZNR na privremenom radilištu:
 - ispravnost sredstava za rad, osposobljenost radnika, atesti
64) Kada inspektor rada moze udaljiti s rada radnika zbog propusta poslodavca:
Ako radnik ima manje od 18g, ako nije osposobljen, zdravstveno stanje, muski (uvjet)
66) Skela - projekt, atest
Knjiga kontrole i nadzora skele
Projekt skele
Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara i to kada, ako projektom konstrukcije nije drugačije određeno, čvrstoća betona dostigne:
30 % propisane MB kod stupova, zidova i vertikalnih dijelova oplate greda,
70 % propisane MB kod ploča i donjih dijelova oplate greda.
Pod skelama podrazumijevaju se pomoćne konstrukcije koje služe za vršenje radova u građevinarstvu na visini većoj od 150 cm iznad tla.
67) Ljestve, radni pod, zaštitna ograda (ZNR)?
Drvene ljestve za pristup na skelu moraju prelaziti rub poda najmanje 75cm, strane ljestvi moraju biti iz jednog komada, prečke moraju biti od tvrdog drveta dobro usađene u strane, širina između strana min 45cm, razmak rubova prečki max 32cm, na glatkoj podlozi mora biti oslonac, voditi računa o nagibu, dvokrake ljestve osigurane protiv pomicanja
Ljestve za penjanje na dimnjak ? svakih 5m dva luka na razmaku od 20cm za leđnu zaštitu, zaštitno uže ne treba ako ima leđna zaštita po cijeloj dužini takva da sprečava pad
Radni pod širina min 60cm. Predviđeno max opterećenje, rub udaljen od zida max 20cm, na visini većoj od 200cm mora biti označena nosivost poda
Sva radna mjesta na visini većoj od 100cm od okolnog terena moraju biti ograđena ogradom visine min 100cm, isto tako i otvori u podu

- ljestve višlje od 3m moraju imati leđnu zaštitu (u obliku kaveza) koja počinje 2m od poda
- na svaka 3m kruto vezane
- ljestve duže od 20m moraju imati odmorište
68) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu
Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi.
Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika.
Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.
Ministar nadležan za rad u suglasnosti s ministrom zdravstva propisuje vrstu i količinu sanitetskog materijala.
69) Dužnost inspektora zaštite na radu?
Državni inspektorat u području rada i zaštite na radu nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i zaposlenika (radni odnosi i zaštita na radu), a posebice primjenu propisa koji se odnose na:
- obvezu poslodavca da zaposlenike u propisanim rokovima prijavljuje nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
- radno vrijeme, plaće, zapošljavanje i rad malodobnika, žena, trudnica, porodilja, invalida, stranaca i dr.,
- uvjete rada, zaštitu zaposlenika, sigurnost i zaštitu zdravlja zaposlenika,
- osobito zaštitu zdravlja malodobnika, žena i invalida.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu, inspektor rada dužan je rješenjem preko knjige nadzora:
- narediti poslodavcu da udalji s posla zaposlenika koji radi protivno pravilima zaštite na radu, odnosno koji ne upotrebljava propisana osobna zaštitna sredstva te za kojeg se opravdano može pretpostaviti da je pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava,
- narediti poslodavcu da zaposlenika udalji s poslova za čije obavljanje ne ispunjava uvjete utvrđene pravilima zaštite na radu, ako je zbog toga neposredno ugrožen život odnosno zdravlje zaposlenika,
- zabraniti uporabu sredstava rada (objekata namijenjenih za rad, strojeva i uređaja, skela i površina za rad i dr.), dok se ne otklone nedostaci ili dok traju okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život, odnosno zdravlje zaposlenika,
- zabraniti poslodavcu određeno ponašanje ili postupanje koje je protivno zakonu ili drugom propisu, odnosno narediti mu otklanjanje utvrđene nepravilnosti.
70) Dokumentacija na gradilištu iz područja zaštite na radu?
1.   Dnevna evidencija poslodavaca i zaposlenika
2.   Dokaze o radnicima osposobljenim za rad na siguran način i radnicima s posebnim uvjetima rada
3.   Dokaze o ispitivanju strojeva i instalacija
4.   Evidencije o opasnim tvarima
5.   Evidencije o ozljedama na radu
6.   Evidencije o liječničkom pregledu (služba medicine rada)
7.   Plan uređenja gradilišta
8.   Knjiga nadzora
71) Što je mikroklima?
Mikroklima su uvjeti koji vladaju u određenom prostoru a odnose se na temperaturu, vlažnost, brzinu kretanja zraka i toplinsko zračenje.
72) Što spada u štetna zračenja?
U štetna zračenja spada ionizacijska zračanja, neionizacijska, infracrveno, ultraljubičasto i svjetlost.